Forord


Scenekunst for barn og unge har siden 1990-tallet hatt en fantastisk utvikling i Norge, både når det gjelder kvalitet og ikke minst i hvordan den formidles til hver krik og krok av landet. På den inter­nasjonale arenaen setter norsk scenekunst for et yngre publikum spor. Scenekunstbruket har vært med å drive frem denne utviklingen, og i forbindelse med vårt 20-årsjubileum ønsker vi å feire dette.

Vi har gjort et dypdykk i vår historie og i arkivet, samtidig som vi har hatt et fast blikk rettet mot fremtiden og de utviklings­­mulighetene som ligger foran oss. Selv om vi har oppnådd mye på scenekunst­feltet for barn og unge i Norge, er det samlet sett produsert lite fagstoff og forskning på dette feltet. Det ønsker vi å gjøre noe med. Antologien er ment som et speilbilde av hvordan Scenekunst­bruket arbeider for å holde samtalen om scenekunsten for de unge levende, og et forsøk på å bringe noe nytt inn i den kollektive diskusjonen rundt utviklingen av scenekunstfeltet.

Vi har valgt en form som stiller sammen akademiske og journalistiske tekster, statements og billedmateriale fra arkivet. Bidragsyterne er akademiskere, kunstnere, formidlere, lærere, ungdom og andre. Tekstene present­erer perspektiver på historien eller er ren teori­bygging, og avspeiler overføring mellom ulike fag. Med disse ulike bidragene ønsker vi å inspirere til videre utvikling og forskning, styrke kunnskapen og språksette ny teori. Antologien inneholder 14 fagfellevurderte akademiske artikler. Disse er:

︎    «Norsk barneteaters habitus» av Anne Helgesen
︎    «Confidence in the Arts» av Tiffany Jenkins
︎    «Feltet barn og teater» av Bjørn Rasmussen
︎    «Et mangfoldighed af andethedserfaringer»
          av Niels Lehmann

︎    «Integrert didaktikk – et utvidet dramaturgibegrep»
        av Anette Pettersen

︎    «Empty Stages, Crowded Flats» av Florian Malzacher
︎    «Verkjande handlingar» av Tore Vagn Lid
︎    «På stedet. I glass. I det levende.» av Sidsel Graffer
︎    «Action or Character?» av Andrew Todd
︎    «Under radaren» av Kjetil Røed
︎    «Kunstformidling – medierende
        eller relasjonsbasert praksis» av Kari Holdhus

︎    «Instrumental Objects as Playful Subjects»
        av Karen Kipphoff

︎    «Kunstneriske kvalitetskriterier i praksis»
        av Anne-Britt Gran

︎    «I spenningsfeltet mellom Tro og Viten»
        av Siren Leirvåg og Sigrid Røyseng


Vi har stått overfor mange vanskelige valg med tanke på hva som skulle få plass i boken. Noen vil sikkert oppleve at de savner noe som burde vært representert, men vi håper likevel at vi har klart å gi et bredt bilde av historien og feltet scenekunst for barn og unge.

I tillegg til bidragsyterne, er det flere vi må få takke spesielt for alt de har bidratt med i de to årene vi har arbeidet med dette prosjektet. Tusen takk til Karstein Solli, Camilla Vanebo og Jarl Flaaten Bjørk som satt i vår referansegruppe i utviklings- og oppstartsfasen, og ga oss viktige og kloke føringer for både form og innhold. Publikasjonen er en omfattende satsning for Scenekunst­bruket, og uten innsatsen vår administrasjon har lagt ned, ville ikke dette prosjektet vært mulig å gjennomføre. En stor og varm takk til Guri Birkeland, Elin O. Rekdal, Anki Oveland, Tobias Heiberg og Tine Tyldum for inspirasjon, innspill og nye tanker. Takk også til Vidarforlaget for all hjelp med å realisere prosjektet, og til Norsk kulturråd ved Kunstløftet for bidraget til finansieringen.

Samtalen har vært utgangspunktet, og drivende for oss som redaktører av denne antologien. For vår del startet denne samtalen allerede for 15 år siden, da vi begynte vårt samarbeid gjennom formid­lingen i Scenekunstbruket. I dette samarbeidet har diskusjonen om mulighetsrommet og utfordringene i formidlings­arbeidet stått sentralt. Vi lar beatpoeten Allen Ginsbergs begrunnelse for beatpoesien stå som uttrykk for vår takk til hverandre med håp om at publikasjonen leses som et uttrykk for eksistensiell beatpoetisk oppriktighet.

… candor, or frankness, was the word by Whitman, in public, to bring that candor into the public arena, to erase the schizo between the way we really live and the way it is conducted in public.
Allen Ginsberg

Gjennom bokprosjektet har Scenekunstbruket knyttet til seg nye kontakter og utvidet samtalerommet gjennom møter og erfaringsutveksling mellom bidrags­­yterne i boken og andre involverte. Vi ønsker med denne antologien å ta samtalen ut i offentligheten. I sammen­heng med utgivelsen, er det opprettet en nettressurs på scenekunstbruket.no. Vi ønsker en bredere offentlig sam­tale om problemstillingene publikasjonen presenterer.

Ådne Sekkelsten
redaktør

Sidsel Graffer
fagredaktør